Tag: คำที่มักเขียนผิด

เลือนราง ไม่ใช่เลือนลาง

คำว่า เลือนราง ประกอบด้วยคำว่า เลือน กับคำว่า ราง   คำว่า เลือน หมายถึง มัว ๆ ไม่ชัดเจน เช่น ภาพที่เห็นค่อย ๆ เลือนไปจากสายตา.   ความรู้ที่เรียนมา ถ้าไม่ได้นำไปใช้ก็จะค่อย ๆ เลือนไป.  จิตรกรรมฝาผนังเลือนมากจนมองไม่ชัดว่าเป็นภาพอะไร. Read More