อภยปริตร(พระคาถายันทุน)

อภยปริตร(พระคาถายันทุน)

slide2

บทสวด  “อภัยปริตร”  พระพุทธมนต์ เป็นปริตรแห่งการให้อภัย  และอโหสิกรรม  ในเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตและสังคม

เนื้อหาของบท อภยปริตร กล่าวถึง การตั้งจิตน้อมเอาอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย ช่วยบําบัดปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งที่่ทําให้ไม่สบายใจ บาปสงเคราะห์ ฝันร้าย และสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลาย ทั้งปวงให้พินาศไป

นอกจากมีความสั้น-ยาวพอดีๆ  คำสวดง่าย  บุรพาจารย์ท่านประพันธ์ขึ้นเพื่อน้อมเอาพระรัตนตรัยขจัดปัดเป่าลางร้ายต่างๆ  ให้สิ้นไป

 

อภัยปริตร – พระคาถายันทุนเก้าชั้น

(นะโม ๓ จบ)
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “อาทิตย์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “จันทร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “อังคาร” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “พุธ” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “เสาร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “พฤหัส” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “ราหู” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “ศุกร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย “เกตุ” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

คำแปล
ลางร้ายใด   อัปมงคลใด  เสียงนกที่น่าสะพรึงกลัวใด  เคราะห์ร้ายและฝันร้ายที่ไม่น่าปรารถนาใด  ด้วยพุทธานุภาพ  ด้วยธรรมานุภาพ  ด้วยสังฆานุภาพ  ขอความเลวร้ายทั้งปวงนั้น  จงพินาศไปสิ้นฯ

อานิสงส์การสวดพระคาถา

สวดบูชาป้องกันอันตรายต่างๆ ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง อานุภาพเพื่อแก้ลางร้าย เหตุร้าย ฝันร้ายทำลายสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้มลายสิ้น แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดีขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆ เกิดขึ้น ให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วย และหากมีฝันดี ลางดี ก็เพิ่มพลังให้ดียิ่งขึ้น

หมั่นเจริญภาวนาไว้ เกิดสิริมงคลยิ่งนัก สามารถสวดคาถาได้ตอนเช้าหลังจากตื่นนอน และก่อนนอนด้วย ยิ่งให้คุณแก่ผู้สวดภาวนา อานุภาพดาวนพเคราะห์นั้น สามารถคุ้มครองเราให้พ้นจากการเคราะห์ร้าย กลายเป็นเคราะห์ดี หรือหนักกลายเป็นเบา ทำให้ศํตรูกลายเป็นมิตร ทำให้คนที่เกลียดชังเรากลายเป็นรักใคร่ หรือแม้เมื่อพระราหูดวงร้ายเสวยอายุ ดาวอื่นๆอีกทั้งเจ็ดแปดดวงที่เป็นมิตรกับเราอยู่นั้นก็จะเมตตาช่วยป้องกันมิ ให้พระราหูดวงร้ายเสวยอายุแก่เราได้ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ย่อมเกี่ยวสัมพันธ์อยู่ในอำนาจของดวงดาวทั้ง เก้าดวง
ถ้าเราสวดมนต์จำเริญพระคุณพระนพเคราะห์เป็นประจำแล้ว เราจะมีอายุยาวนาน ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายต่างๆ จะเจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และประสบโชคดี มีความเจริญก้าวหน้าไปตลอดกาล ซึ่งคาถานั้นชื่อว่า “ยันทุนเก้าชั้น”
ในหนังสือ   “พุทธานุภาพ”  ของพระมหาเทอด  ญาณวชิโร  วัดสระเกศ  ซึ่งท่านพิมพ์เป็นธรรมทานมาเป็นครั้งที่   ๑๔-๑๔  แล้ว  บอกถึงอานุภาพการป้องกันจากอภัยปริตรไว้ดังนี้
เนื้อความบทอภัยปริตร  กล่าวถึงการน้อมนำเอาอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยมาช่วยบำบัดปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากเสียงนกที่ทำให้ไม่สบายใจ  บาปเคราะห์  ฝันร้ายที่เป็นลางไม่ดี  และสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงให้พินาศไป
  “ลาง”   คือสิ่งที่ผุดคิดในจิต  หรือสิ่งที่เกิดขึ้นผิดไปจากธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์  สิ่งของ  หรือธรรมชาติอื่นๆ  ก็สามารถที่จะปรากฏเป็นลางได้  เช่น  โดยธรรมชาติของสัตว์บางชนิดจะต้องอยู่ตามป่า   แต่กลับเข้ามาอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคน  แสดงถึงการผิดธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้น  การผิดธรรมชาติเช่นนี้  เรียกว่า  “ลาง”
ในการดำเนินชีวิต  เมื่อเกิดปรากฏการณ์ที่ผิดไปจากธรรมชาติเช่นนี้  ย่อมจะทำให้เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจ  เป็นกังวล  เกิดความไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เกิดขึ้น  อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิต   หากเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าลางขึ้นในชีวิต  ท่านให้สวดอภัยปริตร  เพื่อระงับอัปมงคลอันจะเกิดจากลางนั้น
นอกจากนั้น  ท่านยังแสดงว่า  หากสวดอภัยปริตรก่อนนอนทุกคืน  จะทำให้หลับสบาย  ไม่ฝันร้าย
การสวดอภัยปริตรเชื่อว่า  อานุภาพของพระรัตนตรัยจะช่วยขจัดปัดเป่าลางร้ายและสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลายอันเกิดจากเสียงสัตว์ต่างๆ  และธรรมชาติอื่นๆ  ตลอดจนลางร้ายที่ปรากฏทางความฝันให้พินาศไปสิ้นฯ
“ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงฟังพระปริตรนั้น   อันทำให้ได้บุญ  มีเดชมาก  มีคุณ  มีเกียรติ  และมียศใหญ่  เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่น”

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=sW8CV-t6GKc&feature=youtu.be
http://www.thaipost.net/node/11430
http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=3064.0;wap2
http://suadmondaily.blogspot.com/2013/01/blog-post_16.html
http://www.mongkoldham.com/text%5CsanRMC_422.pdf

Leave a Reply